ประชาสัมพันธ์รับบทความ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

2022-06-26

ประชาสัมพันธ์ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครอง ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ส่งบทความได้ตามลิ้งก์:

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/about/submissions