อัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ส่งบทความเสนอเข้ารับการตีพิมพ์ จะต้องจ่ายค่าตีพิมพ์บทความ บทความละ 3,500 บาท
2. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยที่ส่งบทความเสนอเข้ารับการตีพิมพ์ จะต้องจ่ายค่าตีพิมพ์บทความ บทความละ 2,500 บาท

ท่านสามารถดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ไปยังหมายเลขบัญชี

ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เงินนอกงบประมาณ
เลขบัญชี: 404-3-19565-6

เมื่อดำเนินการแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงินกลับยังระบบของารสาร เพื่อทางกองบรรณาธิการจะได้ดำเนินการขอใบเสร็จ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินท่านได้ไม่ว่ากรณีใด และส่งบทความท่านเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ (Peer Review) ต่อไป