เกี่ยวกับวารสาร

 
 • นโยบาย :
  1. สนับสนุนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
  2. เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
  3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล
   
  ขอบเขตงาน :
  เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารภาครัฐ โดยนำเสนอในรูปแบบ
  1. บทความวิชาการ
  2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ดำเนินการสำเร็จสมบูรณ์แล้ว
  3. บทความปริทรรศน์หนังสือ
   
  วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
  2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารภาครัฐ
  3. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ใช้นำเสนอผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

  Peer Review Process

  1. ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ จะต้องมีสาระงานทบทวนความรู้เดิมและเสนอความรู้ใหม่ที่ทันสมัยรวมทั้งข้อคิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารภาครัฐ ซึ่งใช้ระบบการ peer review เป็นแบบประเภท double blinded
  2. ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จะผ่านผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พิจารณาบทความละ 3 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ตีพิมพ์ได้ จาก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย จำนวน 2 คน ซึ่งบทความต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ หากบทความได้รับการอนุมัติให้ตีพิมพ์แล้ว ผู้นิพนธ์บทความไม่ได้ปรับแก้เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ (1) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ส่งบทความเสนอเข้ารับการตีพิมพ์ จะต้องจ่ายค่าตีพิมพ์บทความ คนละ 3,500 บาท ต่อ 1 บทความ  หรือกรณี (2) บุคคลภายในมหาวิทยาลัยที่ส่งบทความเสนอเข้ารับการตีพิมพ์ จะต้องจ่ายค่าตีพิมพ์บทความ คนละ 2,500 บาท ต่อ 1 บทความ
  3. หากผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ
  4. หากผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ เป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  5. ผู้นิพนธ์สามารถดาว์นโหลดบทความได้ในวารสารออนไลน์ (E-Journal) นี้ ภายหลังจากวารสารเผยแพร่แล้ว และกองบรรณาธิการมีสิทธิ์นำบทความดังกล่าวไปเผยแพร่ในวารสารฉบับออนไลน์ได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้นิพนธ์อีก
  6. หนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความ กองบรรณาธิการจะออกให้เมื่อผู้นิพนธ์แก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้พิจารณาบทความแล้วเท่านั้น โดยหนังสือรับรองจะลงนามโดยบรรณาธิการวารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ผู้นิพนธ์ต้องยึดหลักเกณฑ์การเขียนอย่างเคร่งครัด

  Publication Frequency

  กำหนดการเผยแพร่ : ปีละ 2 ฉบับ
  ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

  Open Access Policy

  This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

  Advisory (ที่ปรึกษาวารสาร)

  รองศาสตราจารย์จิระะพันธ์ ห้วยแสน                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์                     รองอธิการบดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี                    รองอธิการบดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์  ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร  สุรมณี                             รองอธิการบดี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา  พึ่งพันธุ์                         รองอธิการบดี

  Editorial Board & Peer Reviews (กองบรรณาธิการและผู้กลั่นกรองและตรวจสอบผลงาน)

  บรรณาธิการ (Editor)

  รองศาสตราจารย์ ดร. กตัญญู แก้วหานาม           มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  Assoc.Prof. Dr. Kathanyoo Kaewhanam   Kalasin University

  กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

  ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง                                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  Prof. Dr. Boontun Dokthaisong                    Mahachulalongkornrajavidyalaya University
  ศ.ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Prof. Dr. Supachai  Yavaprabhas                  Chulalongkorn  University         
  ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง                                        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  Prof.Dr. Anchana  Na Ranong                       National Institute of Development Administration          
  รศ.ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Assoc.Prof. Dr. Wanlop Rathachatranon     Kasetsart University
  ศ.พรชัย   สุนทรพันธุ์                                 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  Prof. Pornchai Sunthornpun            Kasem Bundit University
  รศ.ดร.โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Assoc. Prof. Dr. Kovit Wongsurawat             Kasetsart University
  รศ.ดร.ประภาส  ปิ่นตบแต่ง                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Assoc. Prof. Dr. Prapart Pintobtang             Chulalongkorn University
  ศ.ดร.สมเกียรติ   วันทะนะ                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Prof. Dr. Somkiat Wantana                           Kasetsart University
  รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ                                   มหาวิทยาลัยมหิดล
  Assoc. Prof. Dr. Somboon Sirisunhirun        Mahidol University
  รศ.ดร. สุกัญญา  เอมอิ่มธรรม                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Assoc. Prof. Dr. Sukanya Aimimtham           Khonkaen University
  รศ.ดร. ปิยากร หวังมหาพร                                     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  Assoc. Prof. Dr. Piyakorn Whangmahaporn  Sripatum University
  รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน                                        มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  Assoc. Prof. Dr. Paricha Mari Chain            Kalasin University
  ผศ.สิรินดา กมลเขต                                           มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  Assist. Prof. Sirinada Kamolkhet                Kalasin University
  ผศ.ดร.จริยา อินทนิล                                          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  Assist. Prof.Dr. Jariya Intanil                        Kalasin University
  ผศ.ดร.อาริยา  ป้องศิริ                                         มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  Assist. Prof.Dr. Ariya Pongsiri                      Kalasin University
  ผศ.ดร.พิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม                             มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  Assist. Prof.Dr. Phimlikit  Kaewhanam       Kalasin University
  อ. ดร. นพพล  อัคฮาด                                        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Lect. Dr. Noppon Akahat                            Sukhothai Thammathirat Open University

   
  คณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยกลั่นกรองและตรวจสอบผลงาน (Peer review)
  ศ.นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล สาขานิติศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ศ.ดร.กมล ทองธรรมชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
  ศ.ดร.จิรโชค วีระสย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
  ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศ.ดร.สันทัด เสริมศรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศ.สุริชัย หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตกแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศ.ดร.สมเกียรติ วันทะนะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหะคล้าย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการ
  รศ.ดร.อัณณพ ชูบารุง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  รศ.จักรพงษ์ เล็กสกุลไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ.สุรัสวดี หุ่นพยนต์ สานักบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รศ.สีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ผศ.ดร.อมรรัตน์ สุจริตกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
  ผศ.ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ผศ.ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ผศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผศ.บุญชนะ ยี่สารพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ผศ.ดร.วินัย  ผลเจริญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ผศ.ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  อ.ดร.กัลยา แซ่อั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อ.ดร.กิ่งกนก ชวลิตธารง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  อ.ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  อ.ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  อ.ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  อ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
  อ.ดร.วิลาส โพธิสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  About of Kalasin University

  Kalasin University

  Kalasin University is strongly determined provide knowledge and wisdom for improving academic excellence through the integration of multi-disciplines for individuals’ development in terms of academics, ethics, and morality.

   

  Historical Background

  Kalasin University (KSU) was established from a combination of two higher educational institutions in Kalasin province namely Kalasin Rajabhat University and Rajamangala University of Technology Isan, Kalasin Campus. The university has finally become Kalasin University by the enforcement of Kalasin University Act which was graciously authorized by His Majesty King Bhumibol Adulyadej and published in the Royal Gazette on September 8, 2016.

  Kalasin University looks forward to providing education for students in the northeast of Thailand. The university’s goal is to prepare the citizens for internationally and locally developing and working in a continuously changing world. 

   

  Philosophy

  Knowledge creates Values:

  Wisdom creates Society

   

  Determination

  “To create good, employed, and

  social guiding person”

   

  Vision

  Kalasin University is a leading university in terms of profession, technology, and innovation in the Greater Mekong Sub-Region.

   

  Mission

  • Producing proficient graduates in both academic and professional skills with reasonable thinking virtue, morality, and diligence.
  • Providing education in both lower-undergraduate, undergraduate, and graduated levels to meet the needs of the labor markets and country.
  • Promoting research works, academic services, and professions to transfer useful knowledge for developing the potential in production and to serve community, society, and country.
  • Conserving religion, arts, and culture and promoting and supporting sports and recreations.

   

  Identity of KSU Graduates

  Patience, Diligence and Professional Expertise   

                                                                                           

                                                                                                        Sponsors

                                                                                               มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University

                                                                                (อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
                                                                                               โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044

                                                                                (อ.เมือง) 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 
                                                                                               โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070

                                                         

                                                                                           Journal History

  เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2555 โดยการริเริ่มของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นบรรณาธิการและมีอาจารย์นพพล อัคฮาด เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ เมื่อปี 2558 วารสาร "รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI ทางวารสารได้รับคำแนะนำจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และได้พัฒนาวารสารจนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 1 ประกาศผลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal)โดยมีเจ้าของวารสารคือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันวารสารได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน ได้การนำข้อมูลวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ThaiJo

  กำหนดการเผยแพร่ : ปีละ 2 ฉบับ
  ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม