Announcements

ประกาศเรื่อง “การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566”

2024-01-03
ประกาศเรื่อง “การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566” Read more about ประกาศเรื่อง “การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566”

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน
					ดู ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2024-02-13
ดูทุกฉบับ