ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการ (Editor)

อ. ดร. นพพล  อัคฮาด                                        มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Lect. Dr. Noppon Akahat                             Kalasin University

 

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Prof. Dr. Boontun Dokthaisong  Mahachulalongkornrajavidyalaya University
ศ.ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Prof. Dr. Supachai  Yavaprabhas    Chulalongkorn  University         
ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Prof.Dr. Anchana  Na Ranong National Institute of Development Administration          
รศ.ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Assoc.Prof. Dr. Wanlop Rathachatranon     Kasetsart University
รศ.พรชัย   สุนทรพันธุ์                                 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Assoc. Prof. Pornchai Sunthornpun        Assumption University
รศ.ดร.โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Assoc. Prof. Dr. Kovit Wongsurawat       Kasetsart University
รศ.ดร.ประภาส  ปิ่นตบแต่ง                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Assoc. Prof. Dr. Prapart Pintobtang         Chulalongkorn University
รศ.ดร.สมเกียรติ   วันทะนะ                                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Assoc. Prof. Dr. Somkiat Wantana                Kasetsart University
รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ                                   มหาวิทยาลัยมหิดล
Assoc. Prof. Dr. Somboon Sirisunhirun        Mahidol University
รศ.ดร. สุกัญญา  เอมอิ่มธรรม                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Assoc. Prof. Dr. Sukanya Aimimtham           Khonkaen University
รศ.ดร. ปิยากร หวังมหาพร                                     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Assoc. Prof. Dr. Piyakorn Whangmahaporn  Sripatum University
รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน                                        มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Assoc. Prof. Dr. Paricha Mari Chain            Kalasin University
ผศ.สิรินดา กมลเขต                                           มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Assist. Prof. Sirinada Kamolkhet                Kalasin University
ผศ.จริยา อินทนิล                                               มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Assist. Prof. Jariya Intanil                             Kalasin University
อ.อาริยา  ป้องศิริ                                               มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Lect. Ariya Pongsiri                                       Kalasin University
อ.ดร.พิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม                               มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Lect.Dr. Phimlikit  Kaewhanam                   Kalasin University
รองศาสตราจารย์ ดร. กตัญญู แก้วหานาม      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
Assoc.Prof. Dr. Kathanyoo Kaewhanam   Kalasin University