เอกสารต้นแบบ

2022-02-04

วารสารการบริหารปกครอง ได้จัดทำเอกสารต้นแบบ (template) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แต่งในการจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ เพื่อส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  โปรดดาวน์โหลดและใช้เอกสารต้นแบบและแบบอักษรต่อไปนี้ในการจัดเตรียมต้นฉบับ

เอกสารต้นแบบ

https://drive.google.com/file/d/112WDRYp7efaYUmu4FVj9NUqVVOA04wYE/view?usp=sharing