แนวทางการดำเนินการถอดถอน (Retracted) บทความในวารสาร

2024-01-03

เรียนผู้นิพนธ์ทุกท่าน 
กรณีที่ท่านส่งบทความเข้ามาในระบบวารสารการบริหารปกครอง ขอให้ท่านรับรองบทความของท่านด้วยว่า ไม่มีการคัดลอกผลงาน ถ้าวารสารฯ ตรวจเจอในภายหลังหรือ ได้รับข้อร้องเรียนในบทความของท่าน วารสารจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการถอดถอนบทความดังกล่าว โดยยึดแนวทางการถอดถอนบทความตามที่ ศูนย์ TCI ได้วาง

แนวทางไว้ แนวทางการดำเนินการถอดถอน (Retracted) บทความในวารสาร ดังนี้

                 1. คาดลายน้ำ (Watermark) คำว่า “Retracted” หรือ “Retracted Article” ลงบนทุกหน้าของบทความ

                 2. ระบุข้อความเพิ่มเติมลงในเมตาดาต้า (Metadata) คำว่า “[Retracted Article]” หน้าชื่อของบทความที่ถูกถอดถอน

                3. และ/หรือ ให้เหตุผลการถอดถอนบทความที่บทคัดย่อของบทความ

สำหรับการดำเนินการกับบทความที่ถูกถอดถอน TCI มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(แนวทางดังกล่าวเป็นเพียงข้อแนะนำจากศูนย์ TCI ซึ่งท่านสามารถปรับใช้ได้ตามสมควร)

  1. ทำหนังสือแจ้งกลับมายังศูนย์ TCI ทางอีเมล tci.thai@gmail.com เพื่อที่ทางศูนย์ TCI ดำเนินการแก้ไขข้อมูลบทความดังกล่าวในฐานข้อมูล TCI ต่อไป
  2. ทำหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานของเจ้าของบทความ
  3. งดรับพิจารณาบทความของผู้เขียนคนดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี

นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านดำเนินการลบบทความออกจากฉบับที่เผยแพร่ไปแล้วนั้น ศูนย์ TCI ขอความกรุณาจากท่าน นำบทความดังกล่าว (ที่คงคำว่า “[Retracted Article]” หน้าชื่อของบทความและคาดลายน้ำ (Watermark) คำว่า “Retracted” ลงบนทุกหน้าของบทความแล้วนั้น) นำกลับขึ้นเผยแพร่ดังเดิม เพื่อคงไว้ซึ่งความต่อเนื่องของเลขหน้าและรักษาความสมบูรณ์ของฉบับ

ที่มา: https://tci-thailand.org/?p=10916