ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม วารสารการบริหารปกครอง

2021-09-04
วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ขอแจ้งการยกเลิกการจัดทำรูปเล่ม (Hard copy) เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเผยแพร่บทความ โดยเปลี่ยนเป็นการเผยแพร่ทางออนไลน์ (E-Journal) ที่เว็บไซต์ของวารสารการบริหารปกครอง https://so01.tci-thaijo.org/.../gjournal.../issue/view/16911 ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2564 เป็นต้นไป