กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานะของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสมัยปัจจุบัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF