กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF