ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

  • อัยรวี วีระพันธ์พงศ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คำสำคัญ: การพึ่งตนเอง, ชุมชน, self-reliance, community

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและปัจจัยต่อการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสำรวจเชิงเอกสาร (Documentary Research), การสังเกตการณ์ (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ ประธานชุมชนคลองลัดมะยมและคณะการการชุมชน จำนวน 2 คน,สมาชิกภายในชุมชน จำนวน 2 คน และ บุคคล หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งตนเองของชุมชน จำนวน 3 คน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยมจำแนกได้ 3 ด้าน คือ 1. สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวของชุมชนเอง 2. ความสามารถในการตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ภายในชุมชน 3. ความยั่งยืนของการพึ่งตนเอง ปัจจัยที่ทำให้ชุมชนคลองลัดมะยมพึ่งตนเองได้ คือ 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้นำชุมชน ทุนทางเทคโนโลยีทรัพยากรชุมชน การรวมกลุ่มและความเชื่อมั่นในค่านิยม ศาสนา วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชุมชน 2) ปัจจัยภายนอก คือ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ส่วนอุปสรรคในการพึ่งตนเองของชุมชนคลองลัดมะยม คือ กฎหมาย

 

The Purpose of this study was to study about characteristics and factors which affect to self-reliance of Klongladmayom community in Talingchan district, Bangkok. The study was a qualitative research and data were collected using documentary research, observation and indepth interview from two key people who are head and committee of the community. Moreover, the additional data were gathered from two members of the community and the other three key people with organizations associated with self-reliance in Klongladmayom community. The self-reliance of Klongladmayom can be divided into 3 fields 1) The ability to solve problems by themselves. 2) The ability to make a decision about whether activities they should conduct for their community. 3) The sustainable self-reliance in the community. There are two factors which contribute self-relianced to the community: 1) Internal factors which compose of community’s leader, technology’s capital, resources, aggregation and reliance in community’s value, religion, culture and identity, and 2) External factors which compose of government agencies and other agencies. The major obstacle impacting to self-reliance of Klongladmayom community is law.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)