Return to Article Details ความรับผิดทางอาญาของผู้บังคับบัญชากรณีผู้ใต้บังคับบัญชา บังคับให้บุคคลสูญหาย Download Download PDF