ความรับผิดทางอาญาของผู้บังคับบัญชากรณีผู้ใต้บังคับบัญชา บังคับให้บุคคลสูญหาย

Main Article Content

นันทพร กันเฉย

Abstract

Enforced Disappearance is the violation of civil liberties caused by government officials. Although Thailand has provisions to punish those who violate civil liberties and those who abuse power including accessories to a crime, the commander is not responsible for the crime of his subordinates even if he has knowledge of such crime. Therefore,
a new law should be legitimated to punish the Act of Enforced Disappearance and commander for the Act of Enforced Disappearance committed by his subordinates.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles

References

หนังสือ

ปกป้อง ศรีสนิท. คำอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, น.164.
Lisa Ott. Enforced Disappearance in International Law. United Kingdom : Intersentia Ltd, 2011, p.237.
Gideon Boas. James L. Bischoff. Natalie L. Reid. Forms of Responsibility in International Criminal Law, Cambridge U.K : Cambridge University Press, 2007. p.144.
Elies van Sliedregt. Individual Criminal Responsibility in International Law. New York : Oxford University Press, 2012, p.183.

วิทยานิพนธ์

แววรวี สังขพงษ์. “การกระทำโดยงดเว้น.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. น.24.

งานวิจัย

ปกป้อง ศรีสนิทและคณะ, “รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องความพร้อมของประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย”.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. 2552, น.1.

เว็บไซต์

Reports of Germany to Committee on Enforced Disappearances. http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/HRBodies/CED/Session6/CED-C-DEU-1_en.pdf&action =default&DefaultItemOpen=1