จริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร (Publication Ethics)

 

จริยธรรมของผู้เขียน

          ผู้เขียนจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์และขอบเขตของบทความที่วารสารรับตีพิมพ์ก่อนเสนอบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติการส่งบทความของวารสาร

          บทความที่ส่งพิจารณาจะต้องไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่เกิดจากการคัดลอกผลงาน ทั้งนี้ หากมีการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาจากผลงานของผู้อื่น จะต้องทำการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนตามรูปแบบที่วารสารกำหนดเสมอ

          บทความที่ส่งพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาหรือได้ทำการส่งเพื่อพิจารณาในวารสารอื่นก่อนหรือขณะที่ส่งวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ และจะต้องไม่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นขณะที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์

          หากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงบทความ ผู้เขียนจะต้องพิจารณาแก้ไขตามความเห็นดังกล่าว หรือต้องชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมหากจะขอคงความไว้ดังเดิมต่อไป

          หากเป็นกรณีที่ผู้เขียนได้รับทุนสนับสนุนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนอื่นใดในการเขียนบทความ จะต้องระบุในบทความและแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอบทความเพื่อพิจารณาด้วย

          ผู้ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนบทความจริง

          ผู้เขียนต้องเคารพความเห็นและการตัดสินใจของกองบรรณาธิการและผู้ประเมินที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

 

บทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของผู้ประเมินบทความ

          ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทความที่ประเมินในระหว่างประเมินบทความแก่ผู้อื่น โดยต้องทำการประเมินด้วยเหตุและผลเชิงวิชาการอย่างอิสระ เป็นกลาง ปราศจากอคติ ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมใด ๆ

          ผู้ประเมินบทความควรตอบรับเป็นผู้ประเมินเฉพาะบทความซึ่งตรงกับสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ และเป็นบทความที่ตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประเมินตระหนักได้ว่าเป็นบทความที่ตนอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในทางใดทางหนึ่งนั้น จะต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารทราบ

          หากผู้ประเมินบทความตรวจพบว่าบทความมีการคัดลอกผลงานของบุคคลอื่น หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อนแล้ว ผู้ประเมินบทความจะต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ

 

บทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของกองบรรณาธิการ

          กองบรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความซึ่งเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์บทความในวารสาร โดยต้องดำเนินการอย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติ ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่แสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมจากกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์และกระบวนการประเมินบทความ

          กองบรรณาธิการจะต้องไม่รับตีพิมพ์บทความซึ่งเคยได้รับการตีพิมพ์จากที่อื่นมาแล้ว และจะต้องปฏิเสธการตีพิมพ์บทความซึ่งมีการคัดลอกผลงานของบุคคลอื่น โดยมีการตรวจสอบปัญหาการคัดลอกผลงานอย่างจริงจัง

          ในการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ กองบรรณาธิการจะต้องคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและเหมาะสมกับเรื่องหรือสาขาของบทความที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวารสาร

          กองบรรณาธิการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์และประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของผู้ส่งบทความและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ