บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
   

                                                    กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์           

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญา

ศาสตราจารย์พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง

ศาลฎีกา

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ มีชำนะ

กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร

กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติกา วิทยาวรากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์          

ศาลฎีกา

ดร.ภาณุมาศ  สิทธิเวคิน

สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา             

ดร.วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์  

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ)

ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี  

สำนักงานอัยการสูงสุด

ประภาศ คงเอียด 

กระทรวงการคลัง

เอื้อน  ขุนแก้ว

ศาลฎีกา

สรายุทธ์  วุฒยาภรณ์

ศาลฎีกา