บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย  
รองศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเรือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ธนภูมิ จันทร์สว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย  
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์           
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
ศาสตราจารย์พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง ศาลฎีกา
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ มีชำนะ นักวิชาการ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร นักวิชาการ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติกา วิทยาวรากุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์           ศาลฎีกา
ดร.ภาณุมาศ  สิทธิเวคิน สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา             
ดร.วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ)
ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ นักวิชาการ กรุงเทพมหานคร
ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี   สำนักงานอัยการสูงสุด
ประภาศ คงเอียด  กระทรวงการคลัง
อาจารย์เอื้อน  ขุนแก้ว ศาลฎีกา
อาจารย์สรายุทธ์  วุฒยาภรณ์ ศาลฎีกา

 

กองจัดการ  
นางสาวสุวพิชญ์ ชาวสี่ร้อย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์