วัตถุประสงค์

บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ (Graduate Law TU Journal) ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดถึงนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจภายนอก ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ หรือบทความวิชาการรูปแบบอื่น ๆ สู่วงการนิติศาสตร์และสาธารณชนทั่วไป อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าแก่ วงวิชาการ ตลอดถึงการนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในวงวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ

2022-07-07

“วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บรรณาธิการ

ISSN (Print) : 1906-2850

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Gradute lawtu Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี  เปลี่ยนเป็น อ.ดร.ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ

2020-08-11

“วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บรรณาธิการ

ISSN (Print) : 1906-2850

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Gradute lawtu Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด เปลี่ยนเป็น ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี

 

Vol. 17 No. 1 (2024): มกราคม - มีนาคม 2567

Published: 2024-03-27

View All Issues