วัตถุประสงค์และนโยบาย ( Aim and Policy)  

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานบทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ จากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการนิติศาสตร์ในหลากหลายสาขาสู่สาธารณชนก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไป

ทั้งนี้ วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ หรือบทความวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ในหลายสาขา อาทิ กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์ธุรกิจ กฎหมายภาษี และ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

 ขอบเขต  (Scope)

รับบทความทั้งของจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยรับบทความที่เป็นภาษาไทย ดังนี้

(1) บทความวิชาการ หมายถึง บทความที่นำเสนอการวิเคราะห์หรือวิจารณ์กฎหมายทั้งทฤษฎีและทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านองค์ความรู้หรือการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

(2) บทความวิทยานิพนธ์ หมายถึง บทความที่เขียนมาจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

(3) บทความวิจัย หมายถึง บทความที่เป็นผลงานสรุปต่อเนื่องมาจากงานวิจัย

 

การประเมินบทความ

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ทุกเรื่องจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชา อย่างน้อย 2 ท่าน ขึ้นไป ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินทราบชื่อผู้แต่ง ผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Single-blind  peer review)

ระยะเวลาการดำเนินการพิจารณาตีพิมพ์บทความ

อย่างน้อย 3 เดือน

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดพิมพ์เป็นปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน )

มีกำหนดออกดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม  

ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 

ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน   

ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 

 

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม

ผู้เขียนจากบุคคลภายนอกจะต้องชำระค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ บทความละ 2,500 บาท 
โดยฝากเงินเข้าบัญชี คณะนิติศาสตร์ มธ.(ค.นิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)) ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 905-0-09306-2
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินใบนำฝาก (paying-in-Slip) ในขั้นตอน upload file
ทางกระบวนการ Submission บทความผ่านระบบ ทั้งนี้ วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ว่าการโอนเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินคุณภาพบทความดังกล่าวแล้ว ผู้เขียนไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป