Return to Article Details ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสัตว์ทะเลที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ กรณีศึกษา : ปลานกแก้ว Download Download PDF