กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของฝากของชุมชนบ้านนาสะอุ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นสินค้ากลุ่มรองรับตลาดห้างสรรพสินค้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีมูลค่าสูง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล