ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของฝากของชุมชนบ้านนาสะอุ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นสินค้ากลุ่มรองรับตลาดห้างสรรพสินค้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีมูลค่าสูง

Main Article Content

Unchun Tuntates

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของฝากของชุมชนบ้านนา   สะอุ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของชุมชนบ้านนาสะอุ้ง และ 3) เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของชุมชนบ้านนาสะอุ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นสินค้ากลุ่มรองรับตลาดห้างสรรพสินค้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีมูลค่าสูง โดยใช้กระบวนการวิจัยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) และทำการตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหาแบบสามเส้า กลุ่มประชากร คือ ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และชุมชนบ้านนาสะอุ้ง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในแหล่งท่องเที่ยวตำบลวังบาล จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 25 คน และใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ การสำรวจ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อถอดองค์ความรู้ และทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


          ผลการศึกษา พบว่า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ข้าวไร่ มะขาม กะหล่ำ พลับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงกลุ่มชาติพันธุ์ประจำถิ่น ซึ่งได้แก่ กลุ่มผ้าทอและผ้าปักของกลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ของฝากที่สามารถต่อยอดเพื่อนำไปสู่ตลาดห้างสรรพสินค้าได้ พบว่า ผลิตภัณฑ์ของฝากของชุมชนบ้านนาสะอุ้งมีความหลากหลาย แต่ยังมีปัจจัยจำกัดในเรื่องคุณภาพและกระบวนการผลิตที่ยังไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร และการขอใบรับรองผักปลอดสารพิษต่างๆ ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของชุมชนบ้านนาสะอุ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ให้สามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มตลาดห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย คุณภาพสินค้า กลุ่มผู้บริโภค การขนส่ง ความรู้ในการทำธุรกิจ ต้นทุนหรือทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิทธิทางกฎหมายและความแตกต่างทางชาติพันธุ์ และการแข่งขันทางการตลาด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กลุ่มแมลงทับสีสวยร่ำรวยฝัน. (2546). โครงการร่วมสร้างฝันแบ่งปันรอยยิ้มด้วยการพัฒนาระบบ ไฟฟ้า เพื่อการศึกษาให้กับเยาวชนเผ่าลั้วะ เผิ่นพื้นที่บ้านนาสะอุ้ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จุฑาทิพย์ ทิพย์เหรียญ. (2559). พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบอิสระในเขต กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สโรชา ถึงสุข ศิริวรรณ อำพันฉาย เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง อารีรัตน์ พระเพชร พิจิตร ศรีปินตา และสมชาย บุญประดับ. (2562). การพัฒนาต้นแบบการผลิตพืชแบบผสมผสานบนพื้นที่เขาสูงเขาหัวโล้นภู ทับเบิกภายใต้โครงการทับเบิกโมเดล ใน การประชุมวิชาการ และสรุปผลงานประจำปี กรม วิชาการเกษตร. 23 – 24 กันยายน 2562.
ฮาวกินส์ จอห์น. (2552). เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไรคุณากร. แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์.