นโยบาย

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ อาจารย์
นักวิชาการ และนักวิจัยทุกท่านสามารถส่งบทความได้ หรือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเท่านั้น
ผลงานที่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้
ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยเผยแพร่ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น บทความอาจ
ถูกดัดแปลง แก้ไขเนื้อหา รูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมี
คุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและสามารถนำไปอ้างอิงได้

ขอบเขตการรับตีพิมพ์บทความ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับตีพิมพ์เผยแพร่
บทความในสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ดนตรีนาฏศิลป์และการละคร ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจรัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจโรงแรมการปกครอง
ท้องถิ่น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระบวนการประเมินบทความ

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นแบบ Double blind

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออกวารสาร

ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี