เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยทุกท่านสามารถส่งบทความได้ หรือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเท่านั้น  ผลงานที่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยเผยแพร่ใน 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น บทความอาจ ถูกดัดแปลง แก้ไขเนื้อหา รูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมี คุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและสามารถนำไปอ้างอิงได้ 

ขอบเขตการรับตีพิมพ์บทความ 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับตีพิมพ์เผยแพร่ บทความในสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน ดนตรีนาฏศิลป์และการละคร ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจโรงแรม การปกครอง ท้องถิ่น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบทความที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

วาระการตีพิมพ์ 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) 

ประเภทของบทความ 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถส่งบทความได้ 3 ประเภท ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ดังนี้ 

  1. บทความวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1.1 ชื่อเรื่อง (Title) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้น คำนำหน้านาม (Articles) คำบุพบท (Prepositions) ชื่อเรื่องสั้น กะทัดรัด ไม่ใช้คำย่อ  ไม่เกิน 100 คำ (ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา) 

1.2 ชื่อผู้นิพนธ์(Author) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต้องมีคำนำหน้านามและใส่ เครื่องหมาย* ที่ชื่อผู้ประสานงานหลัก (ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ) 

1.3 ตำแหน่งและสังกัด (Position and Affiliation) ไม่ต้องระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์  และระบุ E-mail ของผู้ประสานงานหลักโดยไม่มีคำว่า E-mail พร้อมทั้งใส่เครื่องหมาย * (ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ)

1.4 บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่องใช้ ภาษากระชับความยาวไม่เกิน 250 – 300 คำ (หัวข้อตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนาเนื้อหาตัวอักษรขนาด 15  ตัวปกติ) 

1.5 คำสำคัญ (Keywords) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 คำ(หัวข้อตัวอักษรขนาด 15ตัวหนาเนื้อหาตัวอักษรขนาด 15 ตัวปกติ) 

1.6 บทนำ (Introduction) เป็นส่วนของความเป็นมา เหตุผล และความสำคัญที่นำไปสู่การ วิจัย (หัวข้อตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนาเนื้อหาตัวอักษรขนาด 15 ตัวปกติ) 

1.7 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) ระบุเป็นลำดับข้อ 

1.8 วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง วิธีสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการ ดำเนินการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลข้อมูล 

1.9 ผลการวิจัย (Results) รายงานข้อมูลตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนถ้าผลซับซ้อนควรใช้ ตารางหรือแผนภูมิ  

1.10 อภิปรายผล (Discussion) แสดงผลการวิจัยตรงกับวัตถุประสงค์ หรือแตกต่างจากผู้ที่ รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

1.11 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ควรประกอบด้วย ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัย ไปใช้และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1.12 ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ (Table, Figure, Diagram and Graph) ควรเลือก เฉพาะที่จำเป็น และสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ขนาดให้เหมาะสม กรอบตารางให้เป็นแบบปิดทั้ง 4 ด้าน มี คำอธิบายประกอบ (คำอธิบายตารางอยู่ด้านบน ส่วนภาพ แผนภูมิ กราฟ อยู่ด้านล่าง)  

1.13 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ระบุว่าได้รับทุนและการสนับสนุนจาก องค์กรใด หรือบุคคลใดบ้าง จะมีหรือไม่มีก็ได้ 

1.14 เอกสารอ้างอิง (References) ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ระบบ APA และแปล เอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษต่อท้าย (Thai Translated References) 

  1. บทความวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ เนื้อหา บทสรุป  และเอกสารอ้างอิง (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบทความวิจัย)  
  2. บทความวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วย ข้อมูลทางบรรณานุกรม ชื่อผู้วิจารณ์ บทวิจารณ์ 

การส่งต้นฉบับและการพิจารณา 

1.ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับมายังกองบรรณาธิการวารสารได้ ผ่านเว็บไซต์วารสารออนไลน์ www.tci-thaijo.org โดยผู้เขียนต้องสมัครสมาชิกก่อนส่งต้นฉบับแบบออนไลน์ 

 1.1 ในกรณีที่มีปัญหาในการส่งบทความทางเว็บไชต์ผู้เขียนควรระบุช่องทางในการติดต่อกลับ  ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ 

  1. บทความที่กองบรรณาธิการรับไว้เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ผู้เขียนจะต้องจ่ายค่าพิจารณาบทความ  จำนวน 4,000 บาท และจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ