ติดต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร
เบอร์โทรศัพท์ 0630143402

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวศิวัชญา ธงศรี
เบอร์โทรศัพท์ 0630143402