บรรณาธิการ                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ทาปทา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ          อาจารย์ ดร.กุลวดี ละม้ายจีน

                                   

กองบรรณาธิการ

            Prof.Dr. Guoxing Guan                                     Chengdu University,China

            DR. Mean Sothy                                                 University of South East Asia, Combodia

            ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจริต เพียรชอบ               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            ศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ แสนบุราณ                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์       

            รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

            รองศาสตราจารย์ ดร. เอกฉัท จารุเมธีชน                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารศรี สอทิพย์                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา กุลสุวรรณ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

            อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ พันธ์ศิริ                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

            อาจารย์ ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

            รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ไชยเสนา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร วรหาร                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ทาปทา                     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

            อาจารย์ ดร. พรหมมินทร์ กองแก้ว                             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

            อาจารย์ ดร.จารุณี อนุพันธ์                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

เลขานุการ                      นางสาวศิวัชญา  ธงศรี  

                                        นายปรัชญา ตะวังทัน

 

เตรียมต้นฉบับ พิสูจน์อักษร และตรวจรูปเล่ม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ โศกค้อ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนันรัตน์ รูปใหญ่

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ฉลวยศรี 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบชัย รัฐอุบล

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ นัยพรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร

          อาจารย์วรนุช ศรีพลัง

          อาจารย์ ดร.จารุณี อนุพันธ์

          อาจารย์ ดร.พรหมมินทร์ ดองแก้ว

          อาจารย์ชนันรัตน์ รูปใหญ่

          อาจารย์สุมาลินี ไชยศรีสุข

          นางปรียาพรรณ ละอองนวล