กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนประสมทางการตลาด 7 P's และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจร้านอาหารมุสลิมในเมืองท่องเที่ยวเขตพัทยา กรณีศึกษา ร้านนิดา ชาบู สาขาพัทยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy