กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ ผู้บริโภคร้าน มองช้างคาเฟ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy