ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ ผู้บริโภคร้าน มองช้างคาเฟ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ

Main Article Content

ศศิกานต์ แป้นประสิทธิ์
จิณห์จุฑา จรัสอภิรัตกุล
เดชกรณ์ โกศลสุรเสนีย์
สุชานาถ ภู่วพงษ์ศิริ
ทัชชกร สัมมะสุต

บทคัดย่อ

มาสเรย์คอยตอบคำถามเพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านและ
คาเฟ่ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมของที่นี่ (7P's) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ
ผู้บริโภคร้านมอง คาเฟ่ ระเบียบข้อบังคับวิธีทบทวนงานวิจัยคือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
กลุ่มตัวอย่างที่ทบทวนงานวิจัยคือผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านมองช้างคาเฟ่จำนวน 400 คน เครื่องมือ
สำรอง แบบฟอร์มมีค่าเท่ากับ 0.90 สถิติการ
ตอบคำถาม วิเคราะห์ข้อมูลประกอบ วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
จากผลการศึกษาของปัจจัยด้านประสมด้านผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศ ประเด็นที่นำไปสู่การตัดสินใจใช้งานของผู้บริโภค
ร้านมองช้างคาเฟ่ สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่า β = 0.204 ด้านราคามีค่า
β = -0.128 ด้านที่ได้รับจากการตลาดที่มีค่า β = 0.170 ด้านกระบวนการมีค่า β = 0.192 และด้านลักษณะ
ทาง กายภาพมีค่า β = 0.216 ขอให้ระบุส่วนประสมจากด้านช่องทางการคมนาคมและ
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค
มีค่า β = 0.092 บทความแนะนำสำหรับการศึกษาค้นคว้า
จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวอย่างตัวอย่าง จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ยังมีต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคร้าน แต่ช้างคาเฟ่ขอให้ทุกคนมีเนื้อหา
ที่ขอให้ครบถ้วนและครอบคลุมซึ่งส่งผลให้การศึกษาสามารถใช้ได้กับผู้ประกอบการ
ลงชื่อในฉลากเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ทำตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรวิกา ตระการวิจิตร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่แมวในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2564, จาก

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5902031268_7340_6061.

pdf

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2548). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส.

ปิยพร ทองสุข. (2558). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเพศทางเลือก

(LGBT) ในกรุงเทพมหานคร. สืบค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2564, จาก

http://www.sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/19875/MA

ภมร พงษ์ศักดิ์. (2554). อิทธิพลของคุณภาพบริการและกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความมั่นใจและความ

พึงพอใจของผู้บริโภค สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2564, จาก

http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/466/1/pamorn_pong.pdf

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541). การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: พัฒนศึกษา.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2561). ธุรกิจร้านกาแฟบริหารอย่างไรให้รุ่ง. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2564, จาก

https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/D

ocuments/Coffeeสุนิษฐา เศรษฐีธร. (2562). ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2564, จาก

http://fic.nfi.or.th/upload/market_overview/Rep_Cafe_15.01.62.pdf

สยามรัฐออนไลน์. (2563). เนรมิต “มองช้างคาเฟ่” แลนด์มาร์คแห่งใหม่หารายได้ช่วยเหลือช้างและ

พนักงานบ้านช้างพัทยา.สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2564, จาก https://siamrath.co.th/n/173965

เสรี วงษ์มณฑา. (2542). กลยุทธ์การตลาด: การวางแผนตลาด. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไซแท็กซ์.

สาวิตรี รินวงษ์. (2564). ตลาดกาแฟแข่งรอบทิศ ยักษ์ใหญ่ ชิงขุมทอง “หมื่นล้าน”. สืบค้นเมื่อ 14

ธันวาคม 2564, จาก https://www.bangkokbiznews.com/business/971674

Admink. (2020). ส่องอนาคต “กาแฟไทย” ยังโตได้อีกไกล ไตรมาสแรกยอดขาย-ส่งออกพุ่งไม่สนโควิด19. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2564, จาก https://www.brandbuffet.in.th/2020/09/eximexac-analyze-thai-coffee-still-grow-in-the-future/

Canny, I. U. (2013). The Role of Food Quality, Service Quality, and Physical Environment

on Customer Satisfaction and Future Behavioral Intentions in Casual Dining

Restaurant. In The 7th National Research Management Conference (pp.1-10).

Palembang: Sriwijaya University.

Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. (3th ed). New York: John Wiley and Sons Inc.

Economic intelligence center. (2019). ส่องเทรนด์ธุรกิจร้านอาหารยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่. สืบค้นเมื่อ

ธันวาคม 2564, จาก

https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/6167/feegjy6cu8/Note_TH_Foodservice_20190725.pdf

Johnston, E. (2013). 5 Steps to understanding your customer’s buying process. Retrieved

from https://www.b2bmarketing.net/en-gb/resources/blogs.

Kotler, Philip. (1997). Marketing management : analysis, planning, implementation and

control.(5th ed.). Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall.

Kotler, P., & Keller, K. (2006). Marketing management (12th ed.). New Jersey: Pearson

Prentice Hall.

Kotler, P., & Keller, K. (2012). Marketing Management: The Millennium (14th ed).

New Jersey: Prentice-Hall

Kotler, Philip and Keller Kelvin Lane. (2016). Marketing Management. (15th global ed.)

Edinburgh: Pearson Education. (679pp).

Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). Principle of marketing. (15th ed.). New Jersey: Pearson

Prentice Hall.

Li, H., & Hong, J. (2013). Factors Influencing Consumers’ Online Repurchasing Behavior: A

Review and Research Agenda. iBusiness, 161-166

Mar Grath, A. J. (1986). When Marketing Services, 4Ps Are Not Enough. Business Horizons,

:45-50.

MEEKAO. (2020). มองช้างคาเฟ่ คาเฟ่พัทยา 2020 จิบกาแฟชิล ชมวิวธรรมชาติที่มีช้างออกมา.

สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2564, จาก https://food.trueid.net/detail/Jwy5mb5pYZ0wShopManagement.pdf

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill Book.

Orji & Goodhope. (2013). Major Classic Consumer Buying Behaviour Models: Implications for

Marketing Decision-Making. Journal of Economics and Sustainable.

Phillip Kotler. (2004). Marketing Management. Eleven Edition. USA: Pearson Education Inc.,

Peeranut. (2020). มองช้างคาเฟ่ คาเฟ่ช้างหนึ่งเดียวในเมืองไทย มิติใหม่แห่งวงการคาเฟ่. สืบค้นเมื่อ 16

ธันวาคม 2564, จาก https://www.sanook.com/travel/1422769/

Yasanallah & Vahid. (2012). Studying the Status of Marketing Mix (7Ps) in Consumer

Cooperatives at Ilam Province from Members’ Perspectives. American Journal of

Industrial and Business Management, 2012(2), 194-199.

Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. and Gremler, D.D. (2006). Services Marketing: Integrating

Customer Focusacross the Firm (4th ed.). New York: McGraw-Hill