วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ  เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ กำหนดพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-27

COVID-19 Crisis Management: The Case Studies of Thailand and Foreign Countries

พิชญา วิทูรกิจจา, พรพจน์ ศรีดัน; พิชญา สุรพลชัย

70-83

อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจในการทำงานต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี

อรรถพงษ์ ชุ่มเขียว; ดร.จินดา ทับทิมดี, วนัส เพ็ชรรื่น, กนกวรรณ อ่วมคำ, ภิญญาพัชญ์ พรมมา, จิราพร คันชั่ง

84-97

Thailand การพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กมลศักดิ์ สายเนตร; อรทัย เลียงจินดาถาวร, ปรีดี ทุมเมฆ

149-160

ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของ จังหวัดอุบลราชธานี

Payom Dhamabutra, เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ, เสรี วงษ์มณฑา, กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์

228-241

The ละครรำแก้บน คณะฉลองศิลป์

วีณา เรี่ยวแรง; ธีรภัทร์ ทองนิ่ม, สุขสันติ แวงวรรณ

257-270

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ ผู้บริโภคร้าน มองช้างคาเฟ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ

ศศิกานต์ แป้นประสิทธิ์; จิณห์จุฑา จรัสอภิรัตกุล, เดชกรณ์ โกศลสุรเสนีย์, สุชานาถ ภู่วพงษ์ศิริ, ทัชชกร สัมมะสุต

324-338