การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการป้องกันไฟป่า อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก

Main Article Content

ปวีณ มาศขาว
กิติชัย รัตนะ
อภิชาต ภัทรธรรม

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการมีส่วนร่วม และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการป้องกันไฟป่า อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก โดยการใช้แบบสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือนจำนวน 318 คน อาศัยอยู่รอบอุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก จำแนกออกเป็น 4 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ (1) ม้ง (2) มูเซอ (3) ลีซอ และ (4) ชาวไทยพื้นราบ ซึ่งการวิจัยการมีส่วนร่วมประกอบด้วย (1) ร่วมศึกษาปัญหา (2) ร่วมวางแผน (3) ร่วมปฏิบัติ และ (4) ร่วมตรวจสอบ โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้ค่าสถิติ t-test และ F-test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05 และวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple comparison test) ด้วยวิธีการของ Scheffe


            ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 อยู่ในระดับปานกลาง โดยชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วม ในการป้องกันไฟป่า อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งชาติพันธุ์ไทยพื้นราบมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่ามากที่สุดรองลงมาเป็น ม้ง มูเซอ และ ลีซอ ตามลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐาน ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ สมาชิกกลุ่มทางสังคม การฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า และชาติพันธุ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (2562). แผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ลานสาง. กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม.

ประนัย โสมวงศ์. (2543). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมไฟป่าที่แหล่งมรดกโลกห้วยขาแข้ง. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).

ประภาเพ็ญ สุวรรณ. (2526). ทัศนคติ : การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมบูรณ์ อำพนพนารัตน์. (2542). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันไฟป่า: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น จังหวัดสระบุรี. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). (2563). ข้อมูลดาวเทียม

Suomi NPP ระบบ VIIRS. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564, จาก https://fire.gistda.or.th/download-v1.html.

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. (2563). สถิติจำนวนประชากรและบ้าน. สืบค้นเมื่อ

พฤษภาคม 2564, จาก https://stat.bora.dopa.go.th.

สุบงกช จามีกร. (2526). สถิติวิเคราะห์สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Yamane, T. (1973). Statistics; An Introductory Analysis. (3rd ed). Tokyo: Harper International Edition.