ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการเตรียมตัวเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

Sureeporn Yusuk
อัยรดา พรเจริญ
อนันต์ สุนทราเมธากุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการเตรียมตัวเกษียณอายุราชการของข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การคำนวนหากลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (Yamane, 1973)  ได้จำนวน 305 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ


ผลการวิจัย พบว่า ด้านวิธีการจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้านการวางแผนการเงิน ด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/สังหาริมทรัพย์ ด้านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมีผลต่อความพร้อมในการเตรียมตัวเกษียณอายุราชการของข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านความรู้ความเข้าใจต่อการวางแผนการเงิน/การจัดการการเงิน และเงินฝากธนาคารมีผลต่อความพร้อมในการเตรียมตัวเกษียณอายุราชการของข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิตติพงษ์ พิพิธกุล. (2561). คุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม : Validity กับ Reliability ในการวิจัยทาง รัฐประศาสนศาสตร์. วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 8(2), 104

ญาณิศา เผื่อนเพาะ. (2556). การให้ความหมาย รูปแบบและกระบวนการออมของนักศึกษาระดับ มหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปกร. (วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปกร).

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). รายงานผลการสำรวจทักษะทางการเงินของคนไทยปี 2563. สืบค้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จาก https://www.1213.or.th/th/flsurveyreport/ 2563ThaiFLsurvey.pdf

ธนพร จันทร์สว่าง. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม).

นิตยา ทวีชีพ. (2557). รูปแบบกิจกรรมหลังเกษียณอายุตามความต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช ภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร. (รายงานการวิจัยบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต).

นิภาพร เกิดมาลัย และมนัสสินี บุญมีศรีสง่า (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อน เกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช มงคล ครั้งที่ 8 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560, 1440-1451.

เนษพร นาคสีเหลือง. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของ พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี).

ปคุณา แสงจันทร์. (2562). การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงิน ที่มีประสิทธิผลของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.(การศึกษาค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

พัฒนี ทองพึง. (2555). การวางแผนการเงินส่วนบุคลเพื่อวัยเกษียณอายุ:กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร. (การศึกษาค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต).

เพ็ญประภา เบญจวรรณ. (2558). การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2(1) ,82 – 92.

ศรุติ กิตติมหาชัย. (2560). การศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับ ปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2564). การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปรับปรุง). สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2564, จาก https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=social

สำนักงานอัยการสูงสุด. (2563). สมุดนัดความสำนักงานอัยการสูงสุด. กรุงเทพฯ,

อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล. (2558). พฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุ กรณีศึกษา

บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. (วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).

Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York : MacGraw-Hill.

Yamane, T. (1973). Statistics: an Introductory Analysis. 3rdEd. New York. Harper and Row Publications.

Bajtelsmit, V. (2019). Personal finance. Retrieved 3 June 2019,

From https://books.google.co.th/books?hl=th&lr=&id=iGfDDwAAQBAJ&oi

=fnd&pg=PA3&dq=vickie+bajtelsmit++personal+finance&ots=vtItpQA2KO&si g=v_BBURWA273vg2rhGFh09Rj7EDE&redir_esc=y#v=onepage&q=vickie%20bajtelsmit%20%20personal%20finance&f=true.