รูปแบบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา

Main Article Content

ชูชีพ ประทุมเวียง

บทคัดย่อ

การวิจัยในบางครั้งจะมาเพื่อ 1) มีคำถามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาในความต้องการ
ประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาครูผู้สอนสังคมศึกษา 2) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวนของ
ทรัพยากรการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาในเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาแบบแผนต่อไปนี้จะมี
แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนหลัง (One Group Pretest-Posttest
Design) กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครูเซฟครุศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2562 จำนวน 35 คน
ผู้ช่วย ทบทวนประกอบด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้คะแนนสำหรับการเรียนการสอนสำหรับ
วิชาชีพครู ครูสังคมศึกษาคู่มือการใช้งานรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย แผนสำหรับการเรียนการสอน
แบบทดสอบ วัดผลการเรียนการสอน แบบประเมินไม่ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
อาจารย์
ตรวจสอบการใช้หลักสูตร สถิติต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับส่วนที่ได้รับมาตรฐาน
การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. โมดูลของผู้เรียน การสอนจะช่วยให้การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูสังคมศึกษา มี 4 ปริศนาคือหลักวัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
เงื่อนไข การนำรูปแบบไปใช้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนมี 4 นี่คือขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ พื้นฐานความรู้ของ
จัดการเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้กิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 ทำเครื่องหมายการออกแบบกิจกรรม ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการ
และขั้นตอนการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 4 โปรดอย่าลืม
2. ทดลองใช้รูปแบบการเรียน รู้ เปิดสอน
สำหรับวิชาชีพครู อาจารย์สังคมศึกษาได้เพราะวิชาชีพครูมีคะแนนผลการเรียนรู้อย่าลืมกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาวิชาชีพครู
มีพัฒนาการด้านประสิทธิภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น มีคุณลักษณะของครูสังคม
ศึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลังการทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้นมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ณรงค์ พุทธิชีวิน (2528). “ผลของข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อสมรรถภาพการสอนของนักศึกษาฝึกสอน” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่มีการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน. (2550). เทคนิคการสอน.กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิไล ตั้งจิตสมคิด. (2554). ความเป็นครู. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

วิวรรธน์ จันทร์เทพย์. (2553). การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบ สหวิทยาการสําหรับ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษานครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและ การสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์. (2548). การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์.

สุรศักดิ์ ปาเฮ. (ม.ปป.). การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21. แพร่ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2.

สุรศักดิ์ หลาบมาลา. (2543). การปฏิรูปการฝึกหัดครูในสหรัฐอเมริกา = Promising practice : newway to improve teacher quality U.S. department of education.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564). ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560