A การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของสุกี้ยูนนานแบบฉบับหมู่บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับหม้อไฟดั้งเดิมของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Main Article Content

ศุนิสา แซ่เจิง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของสุกี้ยูนนานแบบฉบับ
หมู่บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับหม้อไฟดั้งเดิมของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างสุกี้ยูนนานแบบฉบับหมู่บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับหม้อไฟดั้งเดิมของ
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ใช้วิธีการศึกษาโดยลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวจีนยูนนานที่อาศัยในหมู่บ้านรักไทย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับหนังสือ《云南家常风味菜》โดยศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะชื่อเรียก ภาชนะ วัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง น้ำจิ้มและกรรมวิธีการทำ ผลการศึกษาพบว่า หม้อไฟทั้ง
สองฉบับมีกรรมวิธีการทำเหมือนกัน ส่วนชื่อเรียกและน้ำจิ้มแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ในส่วนภาชนะ วัตถุ
ดิบหลัก วัตถุดิบรองนั้นมีทั้งส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่าง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างได้แก่ สภาพ
ถิ่นที่อยู่อาศัย ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเคยชินในการรับประทานอาหาร
ของแต่ละครอบครัวและกระแสความนิยมของแต่ละพื้นที่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

อดุลย์ รัตนมั่นเกษม. (2551). กินข้าวกับอาม่า วัฒนธรรมการกินของของลูกจีนในเมืองไทย. กรุงเทพฯ:

แสงแดด.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:

ราชบัณฑิตยสถาน.

อีเทิล ออสติน มาร์ติน, ตำราโภชนาการเบื้องต้น = Nutrition in action, แปลและเรียบเรียงโดย ชวลิต

รัตนกุล, (2515). พระนคร: กรมการฝึกหัดครู

光明. (2019). 云南家常风味菜. 昆明: 云南出版集团, 云南人民出版社.

丁艳萍. (2013). 铜炊锅. 金沙江文艺, 06期.

王愿宵;王丽;代丽梅;周红. (2017). 云南玉溪江川铜锅传统饮食文化研

究. 云南农业大学食品科学技术学院.

魏思超. (2011). hotpot与火锅的翻译. 郑州大学外语学院.

鲁岭梅;曾炜;李小平. (2016). "炊"、"烹"和"煮"存在着激烈的更替关

系. 湖南理工学院中国语言文学学院.

云南省地方志编簒委员会办公室. 矿产资源. สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2564, จาก

http://dfz.yn.gov.cn/portal/dqgm/ynsq/06

จาตุรงค์ ทวีอภิรดีสิริ. (2564, 20 พฤษภาคม). ผู้ใหญ่บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน. สัมภาษณ์.

กรมส่งเสริมการส่งออก. (2555). มณฑลยูนนาน. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564, จาก https://www.ryt

com/s/expd/1340840