แนวทางการพัฒนาทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะเข้าศึกษาต่อด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน

Main Article Content

Ditthapong Uthetthamrong
กฤษณะ ทิพย์อักษร

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื ่อง แนวทางการพัฒนาทักษะการบรรเลงเครื ่องดนตรีตะวันตกสำหรับผู้ที ่มี
ความประสงค์จะเข้าศึกษาต ่อด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาสภาพ ปัญหา
และแนวทางการพัฒนาทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกของผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อด้าน
ดนตรีในระดับอุดมศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อด้าน
ดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบสมัครใจ
จำนวน 40 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจ แบบฝึกทักษะและโน้ตเพลง แบบสังเกต และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพและปัญหาของทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก พบว ่า ผู้ปกครองให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เรียนดนตรี มีทักษะการปฏิบัติบทเพลงตามความถนัด และสามารถเข้าถึงสื่อการสอน
เทคโนโลยี นักเรียนอยากให้เพิ่มเติมทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก ด้านทักษะการฟัง และด้านทักษะ
การปฏิบัติโน้ตสากลเบื้องต้น
2. แนวทางการพัฒนาทักษะการบรรเลงเครื ่องดนตรีตะวันตก พบว ่า มีรูปแบบแนวทาง
ที่พัฒนาขึ้น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมตัว ขั้นวิธีการฝึกซ้อม และขั้นการฝึกซ้อมและการเตรียมตัวก่อนการ
สอบคัดเลือก เมื่อนำรูปแบบแนวทางที่พัฒนาขึ้นมาศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง ทำให้สามารถพัฒนาทักษะการ
บรรเลงเครื ่องดนตรีตะวันตกได้ดียิ ่งขึ้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจ
โดยคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ซึ่งมีระดับความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่
ความพร้อมในการศึกษาต่อด้านดนตรี ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก และทักษะการปฏิบัติบทเพลง
ตามความถนัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัย. (2563, 2 พฤศจิกายน). ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา

สมนึก อุ่นแก้ว. (2555). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. (พิมพ์ครั้งที่ 9). อุดรธานี: มิวสิคโก.

สาขาวิชาดนตรี. (2562). หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562.

อุบลราชธานี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

อภิชัย เลี่ยมทอง. (2555). “หลักสำคัญสำหรับการฝึกซ้อมดนตรีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด,” วารสารดนตรี

รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต, 7,1(มกราคม-มิถุนายน 2555). 29-39.

Bowman, J. (2012). Getting Ready. Music Journal by College of Music Mahidol University,

(1), 26-31.