เทคโนโลยีการเดินทางไร้สัมผัส : นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคปกติใหม่ระยะถัดไป

Main Article Content

russarin pattanameteewit

บทคัดย่อ

จากวิกฤติโคโรน่า ไวรัส สะท้อนแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการดำรงชีวิตในอนาคต ทัศนคติ
การดำเนินชีวิตซึ่งมีการเปิดรับเทคโนโลยี บริการทางดิจิทัล รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ชีวิต
ยุค next normal ซึ่งมุ่งเน้นด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ
ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโคโรน่า ไวรัส ซึ่งต้อง
ปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป จากการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว การเดินทางในสนามบิน หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง การชำระ
เงินแบบไม่ต้องสัมผัส และการสั่งซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านแอปพลิเคชัน 6 โรงแรมมีการนำเทคโนโลยีไร้สัมผัสมา
ใช้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนการระบาดโควิด 19 โรงแรมหลายแห่งลงทุนกับเทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียงในลิฟต์
หรือในห้องพัก หรือการใช้ Digital key ในการปลดล็อกห้องพักผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ที่สะดวกสบายเหนือระดับให้กับลูกค้า รวมถึงการใช้เซนเซอร์สั่งการแทนการสัมผัส
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายใกล้ภาคสนามการจดจำใบหน้า การยืนยันตัวบุคคลด้วยไบโอเมตริก ในปัจจุบัน
การใช้เทคโนโลยีไร้สัมผัสเช่นนี้ได้พัฒนามิติใหม่เพิ่มเข้ามา ที่ไม่เพียงแต่สะดวกสบายและเป็นไลฟ์สไตล์ที่
ทันสมัย แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2563). COVID-19 กับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย. สืบค้น 22 ธันวาคม

, จาก https://www.mots.go.th/download/Tourism Economic Report/4-1

TourismEconomicVol4.pdf

การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ (ไบโอเมตทริกส์). สืบค้น 25 ธันวาคม 2564. จาก

https://www.vfsglobal.com/denmark/Thailand/Thai/biometric-data-collection.html.

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา. (2563). สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว.

ไทย. สืบค้น 23 ธันวาคม 2564, จาก https://secretary.mots.go.th/policy/

ชูศักดิ์ อินทมนต์. (2562) รูปแบบการจัดการธุรกิจนวัตกรรมโฮมสเตย์ในชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยว วารสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 39(6), 85-103.

วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์. นวัตกรรมการท่องเที่ยว. สืบค้น 26 ธันวาคม 2564, จาก

http://www.etatjournal.com/upload/221/9_TravelInnovation.pdf, 2560.Industrial

Research Institute. “Forecast Gross Expenditures on R&D”, 2016 Global R&D Funding

Forecast. Winter 2016. p.5.6

วัชรากร หนูทอง อนุกูล น้อยไม้ และปรินันท์ วรรณสว่าง, (2547) RFID เทคโนโลยีสารพัดประโยชน์ ,

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค. (2563). รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. สืบค้น

ธัวาคม 2564, จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สำรวน เวียงสมุทร.(2011). การระบุบุคคลด้วยไบโอเมตริกซ์. สืบค้น 26 ธันวาคม 2564, จาก

https://www.thaiscience.info/Journals/Article/JSMU/10888194.pdf

องค์กรอนามัยโลกประเทศไทย. (2563). Coronavirus. สืบค้น 25 ธันวาคม 2564, จาก htps://www.who.

int/thailand/health-topics/coronavirus

Aust, J. (2005), “Mobile interaktion mit der realen Umwelt”, Mobile Interaktion and Mobile

Media, LFE Medieninformatik, Mu¨nchen.

Borrego-Jaraba, F.; Luque Ruiz, I.; Gómez-Nieto, M.A. A NFC-based pervasive solution for city

touristic surfing. Pers. Ubiqu. Comput. 2011, 15, 731–742.

Buhalis, D. (1998) Strategic Use of Information Technologies in the Tourism Industry. Tourism

Management, 19, 409-421. http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00038-7

Carvalho, L. & Costa, T. (2011). Tourism Innovation - a Literature Review Complemented by Case

Study Research. In International Conference on Tourism & Mana Studies - Algarve 2011, pp. 23-33. Faro: University of Algarve.

Gretzel U (2011) Intelligent systems in tourism: A social science perspective. Annals of

Tourism Research, 38(3), 757-779.

Kan Takagi. (2562). การตรวจสอบแบบไบโอเมตริกคืออะไร. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564. https://hcm-

jinjer.com/thai-media/personnel-management/181129-thbiometric

Matichon. (2562). ไบโอเมทริก ยุค2019 ยิ่งง่าย ยิ่งต้องใส่ใจ. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564.

จาก https://www.matichon.co.th/lifestyle/tech/news_1537135

Singapore Changi Airport | Flying with Digital Experience | Accenture", Accenture.com, 2020.

Available: https://www.accenture.com/th-en/case-studies/travel/flying-high-

digital. [Accessed: 12- Dec- 2020]

thebested. (2562). Biometrics ไบโอเมตทริกซ์ คืออะไร . สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564. จาก

https://thebestedu.blog/2018/11/06/biometric-ไบโอเมทริก-คืออะไร