ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

สุชาดา บุญศรี
จุฑาทิพ ทุมขุนทด
ตรีทิพย์ ญาดี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจและพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จำนวน 380 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหูคูณ 


ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม และพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ด้านรายได้ ด้านรายจ่าย และด้านอัตราผลตอบแทน มีอำนาจการทำนายร้อยละ 59.10 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2556) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์. สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.cpd.go.th/web_cpd/cpd_Allabout.html

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2550). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสำหรับบริหารและวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 10).

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กุลฐกาน ตั้งทิวาพร (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร.(วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).

ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์. (2561). ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 14(2), 331-329.

คมสันต์ จันตา. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอายุของเกษตรกรในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ, สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย)

ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์และคณะ (2560). สมการโครงสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองคาย. วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์, 11(1), 126-152.

ศิริมา วิทยา. (2558). พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล.(วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย).