Thailand การพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

กมลศักดิ์ สายเนตร
อรทัย เลียงจินดาถาวร
ปรีดี ทุมเมฆ

บทคัดย่อ

 


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกษราภรณ์ โพธิ์ขาว และ ประเทือง ม่วงอ่อน. (2561). การปรับเปลี่ยนจากการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เป็นแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา :

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริหารปกครอง, 7(1), 646–647.

จิราพร สามิบัติ และคนอื่น ๆ. (2560). ประสิทธิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติขององค์การ

บริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 10(2), 79-80.

ณัฐศรัณย์ อารยะพงศ์. (2563). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การ

บริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ,

ปริญญา ทองนาค และคนอื่น ๆ. (2556). แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร. วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาฬสินธุ์, 2(2), 114–115.

ปรียาภรณ์ พรมชื่น. (2564). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. (การค้นคว้าอิสระรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์).

วราภรณ์ ปานะพิพัฒน์. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 13(1), 340.

สุรเดช แก้วสิทธิ์ และกชพร นำนาผล. (2561). บทบาทของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด, 12(2), 110.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี. (2564). การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี.