คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ตามทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง

Main Article Content

ผศ.ดร.สาคร แก้วสมุทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อการศึกษาขอให้ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้สอน ชุมชนเหล่านี้
รวบรวมตามกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายและครูผู้สอนซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารระดับสูง
จำนวน 61 คน และครูเหล่านั้นจำนวน 96 คนที่จะช่วยให้กลับมาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นค่าสำหรับ (ค่าเฉลี่ย)
และค่าสำหรับมาตรฐาน (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ต้องการที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับกลุ่ม
ศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายของทั้งหมด 6 ประเด็นที่แต่ละด้านมีข้อเรียกร้องโดยที่พอจะสรุปได้คือด้านต่างๆ ประกอบเข้า
ด้วยกันแล้วส่วนใหญ่มักถูกถาม 4.66 ความรู้ด้านต่างๆ ที่พบบ่อยๆ มักจะเป็น
ทาง 4.50 แง่มุมด้านทักษะ ปัญญา รวมกันเป็นส่วนมาก ยกตัวอย่าง 4.37 ความสัมพันธ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบโดยรวมทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ 4.63 ทักษะด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์
ความต้องการที่จะช่วยให้คุณได้รับผลตอบรับที่เพียงพอ 4.32 และทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
ทั้งหมด 4.45 ซึ่งจากการวิจัยพบว่ามีคำถามจากคำถามเหล่านี้และมีต่อ คำถามที่ พึง ประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผู้สอน มัก
พลศึกษามีเนื้อหาด้านต่างๆตามทัศนคติของครูเขามีทั้งหมด 6 แง่มุม ประเมินด้านต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกันทุกครั้ง ยกตัวอย่าง4.75 ความรู้ด้านต่างๆ รวบรวมไว้ให้มากที่สุด 4.68 ทักษะด้านทักษะทางปัญญาโดยรวมมาก
การทดสอบมากที่สุด 4.56 ด้านข้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
รวบรวมทุกตัวอย่างมาก
ที่สุด รวบรวมไว้มากที่สุด ทดสอบ 4.54 จากการวิจัยทำให้ เป็นไปได้
ของครูผู้สอนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ผศ.ดร.สาคร แก้วสมุทร์, สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Master of Physical Education Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University

References

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. (2551). ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา

ที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นปีการศึกษา 2549. กองแผนงาน

สำนักงานอธิการบดี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา. (2560). คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปี

การศึกษา 2560. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ.

คู่มือนักศึกษา. (2558). คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2558. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ.

ฉวีวรรณ แจ้งกิจ และคณะ. (2554). คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร. กรุงเทพฯ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579). สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ.

พระอำนาจ อตฺถกาโม. (2555). รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์บางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย.

โพยมรัตน์ บุญเรือง. (2542). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน

สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

มานะร้อยดาพันธ์. (2543). การศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ยุทธนา เชิงหอม. (2547). คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษา ตามทัศนะ

ของผู้บริการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2546. ปริญญานิพนธ์ กศม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วาสนา คุณาอภิสิทธ์. (2539). การสอนพลศึกษา. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี

เสทื้อน เทพรงทอง. (2543). ปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาลัยครูอุบลราชธานี. สำนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

สำนักพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (2550). ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง

ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา

(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต. (2555). หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา. คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

อเนชา เพียรทอง. (บทคัดย่อ, 2556). คุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีการศึกษา 2555. ปริญญานิพนธ์ กศม.(พลศึกษา).

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Oskamp, S. (2006). Applied Social Psychology. New Jersey: Prentice-Hall.

University Extension (2005 อ้างถึงในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551).