Return to Article Details การศึกษาแนวคิดและรูปแบบตะวันตกที่ปรากฎในงานออกแบบตกแต่งภายในพระอารามหลวงทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Download Download PDF