การศึกษาแนวคิดและรูปแบบตะวันตกที่ปรากฎในงานออกแบบตกแต่งภายในพระอารามหลวงทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Authors

  • ธนาพร ทศานนท์

Keywords:

Royal Monasteries, Royal Chapel, The Reign of King Rama V, Concepts, Styles of the European

Abstract

The research is to study concepts design which framework of design patterns in interior decoration and study European styles appeared in interior decoration of the Royal Monasteries during the reign of King Rama V. A period of time is Thai culture and sociality had been transformed into modernization. Also ideology of Siam peoples is during to changing point. A colonial crisis fluctuation was underneath the wings of western civilization. For all these reasons that factor of concepts design. Which the characteristic of interior decoration is visible the hall of Royal Monasteries that period.The research is to study concepts design which framework of design patterns in interior decoration and study European styles appeared in interior decoration of the Royal Monasteries during the reign of King Rama V. A period of time is Thai culture and sociality had been transformed into modernization. Also ideology of Siam peoples is during to changing point. A colonial crisis fluctuation was underneath the wings of western civilization. For all these reasons that factor of concepts design. Which the characteristic of interior decoration is visible the hall of Royal Monasteries that period. The main purpose of this research is study a concepts and European styles in interior decoration the hall of Royal Monasteries. The King Rama V founded 4 places in Bangkok. Through researcher compile data of occurrence a history of that period. Include compile data the characteristics of architecture and detail of element in interior decoration the hall of Royal Monasteries. A research methodology is observation, survey, photo record, interview and focus group discussion guided and suggestion by history of art professor and history of architectural professor to guidelines for analysis research. As a result, the concept design interior decoration was includes two factor. One: Tradition ideology of Siam peoples about cosmology was changing.  Two: The reign of King Rama V administer to acknowledged and integrated western knowledge and adjust to maintain the independence on Siam territory. Which Interpretation Methods of sovereignty as symbolic. Those are combination which aesthetics both Siam preference and Siam Tradition. Which are design several western styles in interior decoration. Not only one style but also several styles such as Neo - Gothic,  Neo Classic, Neo - Renaissance and Neo - Baroque was integrated which Thai tradition Style.

Author Biography

ธนาพร ทศานนท์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

References

ภาษาไทย
ชัย เรื่องศิลป์. (2541). ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๔๕๓. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชย์
ชาตรี ประกิตนนทการ. (2547). การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน
แน่งน้อย ศักดิ์ศรี. (2527). มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพฯ
ผุศดี ทิพทัส. (2535). สถาปัตยกรรม ย้อนมองอดีต พินิจปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: เมฆาเพรส
วิไลเลขา ถาวรธนสาร. (2546). บริบททางประวัติศาสตร์กับพัฒนาการทางภูมิปัญญาไทยในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์. วารสารดำรงวิชาการคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่2 เล่มที่ 4.
กรุงเทพฯ: ศิลปากร
สันติ เล็กสุขุม. (2544). ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
__________. (2548). จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม .
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
สมชาติ จึงสิริอารักษ์. (2553). สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2480 .
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง
ภาษาอังกฤษ
Aldrich, Robert. (2015). France and the King of Siam, An Asian King’s Visits to the
Republican Capital. French: French History. Academic Journal Vol.6, 225-239
Brigitte Hintzen-Bohlen. (2005). Art & Architecture Rome. Mönchengladbac. Germany: Könemann & Tandem Verlag GmbH
Fasoli, Vilma and Francesca B.Filippi. (2014). The penetration of Italian professionals in the context of the Siamese modernization. Rome: ABE Journal (Online), 5.
Architecture beyond Europe
Toman, Rolf. (2008). History of Architecture. Indonesia: Paragon Books Ltd.

Downloads

Published

2017-12-29

How to Cite

ทศานนท์ ธ. (2017). การศึกษาแนวคิดและรูปแบบตะวันตกที่ปรากฎในงานออกแบบตกแต่งภายในพระอารามหลวงทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(2), 65–76. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208762

Issue

Section

Research Article