About the Journal

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope)

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University) เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ที่มีคุณภาพต่อวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านนฤมิตศิลป์ ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และศิลปกรรมบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการวารสาร
 
โดยเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน บรรณาธิการและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้อง และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้เขียนมีการลักลอกผลงานหรือละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้บทความที่เสนอขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น

กระบวนการพิจารณา (Peer Review Process)

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทุกบทความ จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewer) ประจำสาขานั้น ๆ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยใช้การประเมินแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (Double Blinded Review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Languages)

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่กำหนดภาษาหลักเป็นภาษาไทย (Thai Language) และภาษาอังกฤษ (English Language)

กำหนดเผยแพร่วารสาร (Publication Frequency)

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ได้ตลอดทั้งปี

ผู้ให้การสนับสนุน (Sources of Support)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ