Contact

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายงานวารสารศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-260-0123 ต่อ 148
Email: fofajournal@gmail.com
.
ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นทัศนะของผู้เขียน
กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่รับผิดชอบต่อบทความนั้น

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Phone 02-260-0123 ต่อ 148

Support Contact

นายภัคพล เมฆสุวรรณ
Phone 02-260-0123 ต่อ 148