Editorial Team

ที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

บรรณาธิการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์กษิด์เดช เนื่องจำนงค์ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง - ศิลปินแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร - มหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตรเมธี ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศิรินคราภรณ์ - มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ - มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันท์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์ - สภาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี - มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายประสานงานและบริหารจัดการวารสาร

อาจารย์พัณณ์ชิตา เดชครุธ
นางศิริรัตน์ พรมนาง 
นางสาวสิรินาฎ มูลเมือง 
นางสาวสุจิตรา พุ่มพึ่ง 
นางสาวนัยนา วงษ์ยีเมาะ 
นายนัฐวุฒิ สวนวิจิตร์ 
นายภัคพล เมฆสุวรรณ 
นายชูสม กุลานุจารี