กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2018): Saeng Isan Vol 15 No 2(2018): July-December ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF