กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหารพื้นบ้านล้านนา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy