ผลการใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหารพื้นบ้านล้านนา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Main Article Content

สุรเชษฐ ชัยวงษ์
ชาตรี มณีโกศล
ศิริพร ขีปนวัฒนา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหารพื้นบ้านล้านนา โดยใช้ภูมปัญญาท้องถ่ินสำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพ จอมทอง 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหารพื้นบ้านล้านนา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 สาขางานการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารพื้นบ้านล้านนา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 9 แผน ใช้เวลาเรียน 22 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนกับหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารพื้นบ้านล้านนา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้เรียนที่เรียนรู้โดยใช้หน่วยการจัดการเรียนรู้เรื่อง อาหารพื้นบ้านล้านนา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 20.68 และหลังการเรียนเท่ากับ 34.23 นักศึกษามีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเท่ากับ 13.55 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 33.88

2. ผู้เรียนที่เรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหารพื้นบ้านล้านนา โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

 

The purpose of this study was 1) to study and compare the pretest-posttest learning achievement on Lanna Traditional Foods through local wisdom for Second Year Certificate Vocational Education Students in the Tourism Department, Chomtong Industrial and Community Education College 2) to study the students’ level of satisfaction with learning about Lanna Traditional Foods through local wisdom.

The sample group was 15 students for Second Year Certificate Vocational Education Students in Tourism Department, Chomtong Industrial and Community Education College in the second semester of 2012. The tools for this study were 7 lesson plans on Lanna Traditional Foods through local wisdom for 22 hours. 40 the pretest-posttest questions to study achievement levels. The performance skill and the students’ level of satisfaction with Lanna Traditional Foods through local wisdom. The collected data were analyzed into mean, and standard deviation.

The results showed that :

1. The posttest scores of the learning unit on Lanna Traditional Foods through local wisdom were higher than the pretest scores. Pretest and posttest average were 20.68, 34.23. The Students with the advancement of academic achievement equals 13.55 percent at 33.88.

2. The students’ level of satisfaction with the learning unit on Lanna Traditional Foods through local wisdom was at a high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)