ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

Ganesha Journal

is an academic journal, which is in the database of the Thai Journal Citation Index Centre: TCI Tier 2. The journal thus publishes both Thai and English research and academic articles in the fields of language and  linguistics, political science, social development, multidisciplinary in linguistics and social sciences. The manuscript is reviewed by two reviewers who are specialized in related fields using double-blind peer review.

 

Ganesha Journal has two versions; published in paper form, first volume in 2005 and online form in 2017 (Volume 13 number 2). Ganesha Journal is issued biannually (2 issue/year): issue 1 (January-June) and issue 2 (July-December).

 

ISSN 1686-7467 (print)
ISSN 2651-141X (online)

 

Manuscript Submission

The manuscript must be in the Microsoft Word file and submitted electronically through the ThaiJo website: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan

The submission form, the approval form and the payment slip are submitted via the journal email at phikanatesan@gmail.com

Submitting Suggestions

Submission form

Approval form

Template

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

2019-11-07

ด่วน!!

วารสารพิฆเนศวร์สาร เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2564

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้

ภาษา ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์

โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดรูปแบบบทความและรายละเอียดอื่นๆ ได้ในหน้าเว็บไซต์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/about/submissions

Vol. 16 No. 2 (2020): July-December 2020

Published: 2020-12-27

Creating an Online Database to be Used as a Fundamental for Sustainable Local Development

Manat Suwan, Worapol Wattanaluangarun, Prasit Chimbunma, Pattama Rattanakamolwam, Chontanat Suwan

101-113

View All Issues