พิฆเนศวร์สาร

วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

วัตถุประสงค์ 

พิฆเนศวร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ บริหารธุรกิจและสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งนักวิชาการอิสระทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ

 

เจ้าของ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053 885990  โทรสาร 053 885990

 

ที่ปรึกษา       

          รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย           รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์  พลวัน           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

บรรณาธิการ

          รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

          อาจารย์รจนกร แบ่งทิศ                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง                          มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ศิริณา จิตต์จรัส                               มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แสงเงิน                       มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์                มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

กองจัดการวารสาร

นางวิไลพักตร์ จริงไธสง                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางกชามาศ ยาสมุทร์                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางสาวอรกมล สุวรรณประเทศ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางสาววีรนุช ดรุณสนธยา                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางสาวกมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางศิริพร ประณต                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่