เจ้าของ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 669-7970-4563

 

ที่ปรึกษา       

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์รจนกร แบ่งทิศ                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ปัญญาสิงห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตต์จรัส มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์ ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แสงเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย

 

กองจัดการวารสาร

อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จีนะเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
นางวิไลพักตร์ จริงไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
นางกชามาศ ยาสมุทร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
นายณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย
นางสาวกมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย