เจ้าของ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 097-2639181

 

ที่ปรึกษา       

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล                รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์  พลวัน           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

บรรณาธิการ

          รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

          อาจารย์รจนกร แบ่งทิศ                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

กองบรรณาธิการ

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย

          รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต         มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

          รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

          รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์                         ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

          รองศาสตราจารย์ศิริณา จิตต์จรัส                               มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แสงเงิน                       มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์                มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย

 

กองจัดการวารสาร

          นางวิไลพักตร์ จริงไธสง                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย

          นางกชามาศ ยาสมุทร์                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย

          นางสาวอรกมล สุวรรณประเทศ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย

          นางสาววีรนุช ดรุณสนธยา                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย

          นายณัฐวัฒน์ โรจนวุฒิธรรม                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย

          นางสาวกมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย

          นางศิริพร ประณต                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย