ด่วน!!

วารสารพิฆเนศวร์สาร เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2564

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้

ภาษา ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์

โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดรูปแบบบทความและรายละเอียดอื่นๆ ได้ในหน้าเว็บไซต์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/about/submissions