เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพเนื้อหาทางวิชาการของบทความและการจัดการของวารสารพิฆเนศวร์สารให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาให้วารสารอยู่ในฐานที่สูงขึ้นต่อไป กองบรรณาธิการวารสาร
จึงปรับนโยบายการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพิฆเนศวร์สาร ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ของวารสารตั้งแต่งปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) เป็นต้นไป เป็น “เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณกรรมและทฤษฎีวรรณกรรม รวมถึงการพัฒนาสังคม เพื่อก่อให้เกิดข้อค้นพบและประเด็นใหม่ในสาขาวิชานั้น ๆ และความก้าวหน้าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ”
  2. ขอบเขตการตีพิมพ์บทความเผยแพร่ในวารสารตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) เป็นต้นไป ตีพิมพ์ในสาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณกรรมและทฤษฎีวรรณกรรม และการพัฒนาสังคม
  3. จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) บทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) จะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน ในลักษณะไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน ไม่ทราบชื่อผู้เขียน (Double-blind Peer Review)
  4. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ผู้นิพนธ์บทความทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ในอัตรา 3,500 บาท/เรื่อง ตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

ประกาศ ณ วันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2564