เผยแพร่แล้ว: 2013-06-30

แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

พระปลัดสมชาติ ศิริปรีชารักษ์, จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์, สุชาติ ใจภักดี

67-82

ขนาดของเซต

ประสิทธิ์ กิจจนศิริ

143-144